"Дитячий садок і сім'я - єдиний простір дитинства"

     Головним органом управління взаємодії сім'ї та дитячого садка є Рада закладу і загальні збори працівників закладу та батьківської громадськості.

    У період між загальними зборами діє рада дошкільного навчального закладу, як постійно діючий орган громадського самоврядування.

     Рада виконує роль узгодження різних інтересів і думок. Рада діє на підставі статуту в якому визначено сферу її діяльності, повноваження, права й обов'язки.

    Рішення ради доводяться до відома педагогічного колективу, батьків та громадськості (бажано у 5-ти денний термін). У разі незгоди адміністрації закладу з рішенням ради, створюється узгоджувальна комісія, яка розглядає спірне питання. До складу комісії входять представники органів громадськості та колективу закладу.       Представництво в раді і загальна її чисельність визначається загальними зборами. До складу ради входять педагогічні працівники та батьки.

      До ради обираються представники від педагогів і батьків відкритим або таємним голосуванням. Очолює раду голова, який обирається з її складу на загальних зборах кожних два роки. Головою ради може бути кожний учасник навчально-виховного процесу, крім завідувача та його заступників.

Голова ради:

- веде засідання ради;

- дає доручення членам ради;

- представляє заклад, органи його самоврядування в державних і громадських органах, в інших установах та організаціях;

- підписує від імені ради рішення, рекомендації, узгодження ради;

- забезпечує гласність у роботі ради;

- щороку звітує перед конференцією про свою роботу.