Додаток до наказу

від 01.09.2015 р. №184

ПОЛОЖЕННЯ

про Раду дошкільного навчального закладу (центру розвитку дитини)

«Золотий ключик»

 

 1. Загальні положення

1.1. Відповідно до Положення про дошкільний навчальний заклад (центр розвитку дитини) «Золотий ключик», затвердженого наказом від 31.08.2015 р. №167  у  період  між  проведенням  загальних  зборів  діє  рада ДНЗ (центру розвитку дитини), порядок роботи якої регулюється Статутом.

 1. Рада ДНЗ (центру розвитку дитини) (далі - Рада) – це постійно діючий  орган громадського самоврядування.

         1.3. У своїй діяльності Рада керується Законами України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», Статутом ДНЗ (центру розвитку дитини), цим Положенням.

 1.4.  Рішення Ради¸ прийняті в межах повноважень та у відповідності із законодавством, обов’язкові для адміністрації, педагогів та батьків.

1.5. На основі рішень Ради завідувач ДНЗ (центру розвитку дитини) має право видавати накази та розпорядження.

 1. Мета, завдання і принцип діяльності Ради ДНЗ (центру розвитку дитини)
  1. Метою діяльності Ради є:
 • сприяння демократизації і гуманізації освітньо-виховного процесу;
 •  об’єднання зусиль педагогічного колективу, батьків, громадськості щодо розвитку  закладу та удосконалення освітньо-виховного процесу;
 •  формування позитивного іміджу та демократичного стилю управління ДНЗ (центром розвитку дитини);
 • розширення колегіальних форм управління ДНЗ (центром розвитку дитини);
 • підвищення ролі громадськості у вирішенні питань, пов’язаних з організацією навчально-виховного процесу.
  1. Основними завданнями Ради є:
 •  підвищення ефективності освітньо-виховного процесу у взаємодії з сім’єю, громадськістю, державними  та приватними інститутами;
 •  визначення стратегічних завдань, пріоритетних напрямків розвитку ДНЗ (центру розвитку дитини)  та  сприяння організаційно-педагогічному забезпеченню освітньо-виховного процесу;
 •  формування виховного середовища;
 •  створення належного психологічного клімату в ДНЗ (центрі розвитку дитини);
 •  сприяння духовному, фізичному розвитку вихованців та набуття ними соціального досвіду;
 •  підтримка ініціатив щодо вдосконалення навчання та виховання дітей, творчих пошуків і дослідно-експериментальної роботи педагогів;
 • сприяння організації дозвілля та оздоровлення вихованців;
 •  ініціювання дій, що сприяло б неухильному виконанню положень чинного законодавства щодо обов’язковості дошкільної освіти;
 •  зміцнення партнерських зав’язків між родинами вихованців та ДНЗ (центру розвитку дитини) з метою забезпечення єдності освітньо-виховного процесу.
  1. Рада ДНЗ (центру розвитку дитини) діє на засадах:
 •  законності,   гласності;
 •  колегіальності ухвалення рішень;
 •  добровільності і рівноправності членства.

 

 

 

 1. Структура Ради та організація її діяльності

3.1. До Ради обираються пропорційно представники педагогічного колективу, батьків і громадськості. Представники в Раді і загальна її чисельність визначаються загальними зборами ДНЗ (центру розвитку дитини).

Рішення про дострокове припинення діяльності члена Ради  з будь-яких причин приймається виключно загальними зборами  ДНЗ (центру розвитку дитини).

3.2. На чергових зборах склад Ради оновлюється не менш ніж на третину.

3.3. Рада закладу працює за затвердженим планом роботи.

Кількість засідань визначається їх доцільністю, але має бути не меншою чотирьох разів на навчальний рік.

3.4. Очолює Раду ДНЗ (центру розвитку дитини) голова, який обирається із складу Ради.

Голова Ради може бути членом педагогічної ради.

3.5. Засідання Ради скликаються її головою або з ініціативи завідувача ДНЗ (центру розвитку дитини), власника (засновника), а також членів Ради.

3.6. Для вирішення поточний питань Рада може створювати постійні або тимчасові комісії з окремих напрямків роботи. Склад комісії і зміст їх роботи визначаються Радою.

3.7. Члени Ради мають право виносити на розгляд усі питання, що стосуються діяльності ДНЗ (центру розвитку дитини), пов’язані з організацією освітньо-виховного процесу, проведенням оздоровчих та культурно-масових заходів.

3.8. Рішення Ради приймається простою більшістю голосів за наявністю на засіданні не менше двох третин її членів.

У разі рівної кількості голосів вирішальним є голос голови Ради.

3.9. Рішення Ради, що не суперечить чинному законодавству та Статуту ДНЗ (центру розвитку дитини), доводяться в 7-денний термін до відома педагогічного колективу, батьків, або осіб, які їх замінюють та громадськості.

3.10. У разі незгоди адміністрації ДНЗ (центру розвитку дитини) з рішенням Ради створюється узгоджувальна комісія, яка розглядає спірне питання. До складу комісії входять представники органів громадського самоврядування, адміністрація, профспілковий комітет ДНЗ (центру розвитку дитини).

3.11. Рада ДНЗ (центру розвитку дитини):

- організовує виконання рішень загальних зборів (конференцій):

- спільно з адміністрацією розглядає план роботи ДНЗ (центру розвитку дитини) на навчальний рік та здійснює контроль за його виконанням;

- разом з адміністрацією здійснює контроль за виконанням Статуту ДНЗ (центру розвитку дитини);

- сприяє формуванню мережі груп ДНЗ (центру розвитку дитини), обґрунтовуючи її доцільність в органах виконавчої влади та місцевого самоврядування;

- разом із педагогічною радою визначає доцільність вибору програм, апробацій програм та інновацій, враховуючи можливість закладу та потреби вихованців, а також тенденції розвитку регіону, суспільства і держави;

- заслуховує звіти ради, інформацію завідувача або вихователя-методиста з питань освітньо-виховної та фінансово-господарської діяльності;

- бере участь у засіданнях атестаційної комісії з метою обговорення питань про присвоєння кваліфікаційних категорій вихователям;

- виносить на розгляд педагогічної ради пропозиції щодо поліпшення освітньо-виховної роботи з вихованцями;

- виступає ініціатором добродійних акцій (ярмарків, конкурсів);

- ініціює розгляд кадрових питань та бере участь у їх вирішенні;

- залучає громадськість, батьків, або осіб, які їх замінюють, до участі в керівництві гуртками, іншими видами виховної роботи, до проведення оздоровчих заходів та культурно-масових заходів з вихованцями;

- розподіляє і контролює кошти спеціального фонду;

- розглядає питання родинного виховання;

- бере участь за згодою батьків або осіб, що їх замінюють, в обстеженні житлово-побутових умов вихованців, які перебувають в несприятливих соціально-економічних умовах;

- сприяє поповненню бібліотечного фонду та передплаті періодичних видань;

- розглядає питання здобуття обов’язкової дошкільної освіти вихованцями;

- організовує громадський контроль за харчуванням і медичним обслуговуванням вихованців.

4. Права Ради ДНЗ (центру розвитку дитини)

Права Ради ДНЗ (центру розвитку дитини):

 •  самостійне планування та втілення в життя своїх рішень;
 •  забезпечення соціального захисту дітей та працівників ДНЗ (центру розвитку дитини) від психічного чи фізичного насильства;
 •  організація залучення добровільних внесків, дотацій на потреби ДНЗ (центру розвитку дитини);
 •  заслуховування звітів завідувача та при потребі інших працівників  ДНЗ (центру розвитку дитини);
 • контроль за використанням добровільних внесків.