Інноваційні педагогічні технології в сучасній дошкільній освіті

 

Розвиток науки і техніки сприяв появі нових форм навчальної комунікації, новітнім методам розв'язання освітніх завдань. З огляду на це роль вихователя набула нової якості. Він розвиває пізнавальні якості дошкільника, його життєву компетентність у різних соціальних інституціях. Водночас відбувається еволюція змісту, форм і методів навчання, яка спонукає до розробок і впровадження нових новітніх освітніх технологій. Досвід показує, що все нове із часом стає традицією і що традиції утверджує соціум, а новаторами виступають яскраві особистості реформаторського типу. На сучасному етапі все очевиднішим стає те, що традиційна освіта, орієнтована на передавання знань, умінь і навичок, не встигає за темпами їх нарощування. Специфічними особливостями інноваційного навчання є його відкритість майбутньому, здатність до передбачення на основі постійної переоцінки цінностей, налаштованість на конструктивні дії в оновлюваних ситуаціях, основою яких є інноваційні педагогічні технології. Інноваційні педагогічні технології в педагогіці пов'язані із загальними процесами у суспільстві, глобальними проблемами, інтеграцією знань і форм соціального буття.
Інноваційні педагогічні технології розглядають не тільки як налаштованість на сприйняття, продукування і застосування нового, а насамперед як відкритість. Вони забезпечують умови розвитку особистості, здійснення її права на індивідуальний творчий внесок, на особистісну ініціативу, на свободу саморозвитку.
Інноваційні педагогічні технології мають гуманістичну спрямованість у системі освіти, зумовлену співіснуванням і складними взаєминами в науковій педагогіці й педагогічній практиці традиційної наукової педагогіки. Вони належать до системи загального наукового і педагогічного знання. Виникли і розвиваються на межі загальної інноватики, методології, теорії та історії педагогіки, психології, соціології і теорії управління, економіки освіти. Інноваційні педагогічні технології є однією з домінуючих тенденцій розвитку людства.

Інноваційні педагогічні технології є специфічними і досить складними, потребують особливих знань, навичок, здібностей.
Інноваційні педагогічні технології в системі освіти засвідчують якісно новий етап взаємодії й розвитку науково-педагогічної та педагогічної творчості і процесів застосування її результатів. Складність, багатогранність педагогічної діяльності є чинником, що відкриває простір для багатьох педагогічних технологій, динаміка продукування яких постійно зростає. Широкий спектр, багатоваріантність педагогічних технологій зумовлюють необхідність їх класифікації. Найдосконалішою серед багатьох вважають класифікацію, за якою педагогічні технології згруповано за різноманітними системними та інструментально значущими ознаками. Відповідно в сукупності педагогічних технологій виокремлено:
1. За рівнем застосування:
— загальнопедагогічні (стосуються загальних засад освітніх процесів);
— предметні (призначені для вдосконалення викладання окремих предметів);
— локальні та модульні (передбачають часткові зміни педагогічних явищ).

2. За провідним чинником психічного розвитку:
— біогенні (провідна роль належить біологічним чинникам);
— соціогенні (переважають соціальні чинники);
— психогенні (провідна роль належить психічним чинникам).

3. За філософською основою:
— матеріалістичні та ідеалістичні;
— діалектичні та метафізичні;
— наукові та релігійні;
— гуманістичні й антигуманні;
— антропософські (грец. anthropos — людина і sophia — мудрість) і теософські (засновані на вченнях про всезагальний абсолют, божественну суть усіх речей);
— вільного виховання та примусу тощо.

4. За науковою концепцією засвоєння досвіду:
— асоціативно-рефлекторні (в основу покладено теорію формування понять);
— біхевіористські (англ. behavio(u)rism, від behavio(u)r — поведінка) (за основу взято теорію научіння);
— розвивальні (ґрунтуються на теорії розвитку здібностей);
— сугестивні (засновані на навіюванні); — нейролінгвістичні (засновані на нейролінгвістичному програмуванні); — гештальттехнології (нім. Gestalt — цілісна форма, образ, структура і технологія) та ін. (засновані на психотерапевтичному впливі).

5. За ставленням до дитини:
— авторитарні (засновані на чіткій надмірній регламентації);
— дидактоцентристські (центровані на навчанні);
— особистісно-орієнтовані (гуманно-особистісні, технології співробітництва, технології вільного виховання).

6. За орієнтацією на особистісні структури:
— інформаційні (формування знань, умінь, навичок);
— операційні (формування способів розумових дій);
— емоційно-художні й емоційно-моральні (формування сфери естетичних і моральних відносин);
— технології саморозвитку (формування самоуправляючих механізмів особистості);
— евристичні (розвиток творчих здібностей);
— прикладні (формування дієво-практичної сфери) технології.

7. За типом організації та управління пізнавальною діяльністю:
— структурно-логічні технології навчання (поетапне формулювання дидактичних завдань, вибору способу їх розв'язання, діагностики та оцінювання одержаних результатів);
— інтеграційні технології (дидактичні системи, які забезпечують інтеграцію різнопредметних знань і вмінь, різних видів діяльності на рівні інтегрованих курсів, навчальних тем, навчальних проблем та інших форм організації навчання);
— ігрові технології (ігрова форма взаємодії педагога і дітей, яка сприяє формуванню вмінь розв'язувати завдання на основі компетентного вибору альтернативних варіантів через реалізацію певного сюжету). В освітньому процесі використовують театралізовані, ділові, рольові, комп'ютерні ігри, імітаційні вправи, ігрове проектування та ін.;
— комп'ютерні технології (реалізуються в дидактичних системах комп'ютерного навчання на основі взаємодії «вчитель — комп'ютер — учень» за допомогою інформаційних, тренінгових, розвивальних, контролюючих та інших навчальних програм);

 

 


— діалогові технології (пов'язані зі створенням комунікативного середовища, розширенням простору співробітництва на суб'єкт-суб'єктному рівні: «учень — учитель», «учитель — автор», «учень — автор» та ін.);
— тренінгові технології (система діяльності щодо відпрацювання певних алгоритмів навчально-пізнавальних дій і способів розв'язання типових завдань у процесі навчання — тести, психологічні тренінги інтелектуального розвитку, розв'язання управлінських задач).

Педагогіка М. Монтессорі (“Будинок вільної дитини”)

Автор – Монтессорі М.

Суть технології. Створення предметно-просторового середовища, у якому дитина зможе найповніше реалізувати свої природні здібності та задатки. Діяльність дитини повинна бути вільною та самостійною. Педагог використовує у роботі самонавчальні засоби – матеріали, з якими вихованець працює, наслідуючи педагога, діючи за зразком, а потім самостійно приступає до їхнього виконання. Індивідуалізація розвитку дошкільників реалізується через взаємодію з матеріалами, з урахуванням права вибору дітей, природних потреб та вікових особливостей.

Технологія розвитку творчої особистості Г.Альтшуллера. Теорія розв язання винахідницьких завдань.

Автор – Альтшуллер Г.

Суть технології. Основне завдання – навчати дитину розв'язувати проблеми різного рівня складності з використанням винахідницьких завдань. Основна ідея технології полягає у тому, щоб переводити завдання з нижчого рівня складності на вищий. Для її успішної реалізації потрібно навчити дитину виявляти проблеми, з’ясовувати, чому легкі завдання розв'язуються просто, а важкі – складно. У роботі з дітьми дошкільного віку використовують колективні ігри, ігри-заняття, під час яких діти вчаться спостерігати навколишню дійсність, виявляти суперечливі властивості предметів, явищ, шукати відповіді на поставлені питання. Педагог орієнтується на вільний та самостійний вибір дитини – предмета, матеріалу, виду діяльності.

Методика розвитку творчих здібностей на заняттях з малювання.

Автор – Шульга Л.

Суть технології. Діти зображають навколишнє тільки після емоційних зустрічей з ним у процесі спостереження, розгляду картин, слухання музики, читання, розповідання. Головне завдання організації зображувальної діяльності – виховання естетичних почуттів, а допоміжне – навчання технічним прийомам. Чим більше органів чуття беруть участь у сприйманні навколишнього, тим повнішими будуть уявлення, глибшим – пізнання.

Спадщина В.Сухомлинського.

Автор – В.Сухомлинський.

Суть технології. Основоположною у науково-теоретичних працях і практичному досвіді В.Сухомлинського є його філософсько-педагогічна система ідей та поглядів на дитину як на найвищу цінність. Педагогіка В.Сухомлинського - це педагогіка серця, дитиноцентризму й толерантності, яка базується на ідеї наближення навчально-виховного процесу до природи конкретної дитини. Педагог створив таку психолого-педагогічну систему, в якій усе зосереджено навколо дитини-людини, це педагогіка, побудована на утвердженні тієї філософської істини, що освіта, виховання й розвиток людини мають передбачати, передусім, утвердження гармонії розуму й серця. Уроки мислення сприяють розумовому, мовленнєвому, духовному розвитку дошкільнят і вихованню в них ціннісного ставлення до природи. Діти вчаться розуміти й любити її, починають дивитися на неї іншими очима, стають активними її захисниками. Розроблені педагогом основні норми моральної вихованості для дітей ґрунтуються на творчому використанні багатого потенціалу загальнолюдських моральних цінностей і є складовою частиною його цілісної педагогічної системи.

Методика навчання дітей читанню М.Зайцева.

Автор – М.Зайцев.

Суть технології. Російський психолог Микола Олександрович Зайцев розробив унікальну методику навчання читанню і лічби на основі оригінальних кубиків. Кубики різних розмірів заповнюються відповідним матеріалом, у залежності від складу (дзвінкі - залізячками; глухі - деревинками; "золоті", голосні - мідними монетками). До того ж за визначеними буквами закріплені певні кольори, які допомагають на асоціативному рівні запам'ятати основні правила фонетичного розбору.

Навчання спирається на сприйняття (зір, слух, тактильні відчуття, інтуїцію), мислення активну практичну діяльність дитини, розвиває її пізнавальні здібності. "Кубики Зайцева" дозволяють навчити дитину плавному складовому читанню, минаючи етап складового уривчастого читання, значно скорочують час оволодіння читанням цілими словами, закладають основи грамотного письма. Навчальний пакет містить у собі: кубики, таблиці, аудіокасету і керівництво для батьків.

Посібники Зайцева призначені для організації розвиваючого простору для дітей дошкільного і шкільного віку, що дозволяє бажаючим педагогам творчо підходити до готових програм, змісту освіти, способам подачі інформації (методам і прийомам); вносити в роботу елементи дослідницької діяльності; кардинально скорочувати час оволодіння навичками рахунку, читання, грамотного письма.

Система Зайцева дає прекрасну можливість для професійного росту вчителів, колективної творчості педагогів і дітей, формування цілісної неспотвореної системи поглядів. І діти, і дорослі при цьому зберігають фізичне і щиросердечне здоров'я (а часто і відновлюють його), тобто ставиться заслін багатьом проблемам і майбутнім хворобам, які ми звикли вважати природними в процесі навчання, таким, як проблеми зору, хребта, купи стресів і комплексів («дидактоневрозу») і, як результат, соматичні захворювання.

Методика навчання дітей раннього віку Глена Домана.

Автор – Глен Доман.

Суть технології. Глен Доман — американський лікар-нейрохірург, який займався розробкою системи реабілітації дітей з важкими порушеннями в роботі мозку. У цій програмі особлива увага приділена карткам з комбінаціями яскравих точок, зображеннями різних предметів, зі словами. Коли безнадійно хворі і відсталі діти почали не тільки наздоганяти, а й випереджати однолітків в інтелектуальному розвитку, з'явилася ідея використовувати цей метод у навчанні нормальних дітей. Глен Доман удосконалив свою програму, і вже понад півстоліття вона є однією з найпопулярніших в ранній педагогіці. Основний постулат методики: «Мозок росте тільки коли він працює». Тому з самого раннього віку дитячий мозок треба завантажити. Навчання за Доманом нагадує введення інформації в комп'ютер. З трьохмісячного віку дитині з певною частотою за кілька секунд демонструються картки з комбінацією картинка + слово або просто слово. З часом ці картки поділяються на тематичні серії. Такі заняття треба чергувати зі спеціальними фізичними вправами, адже розвиток мозку неможливий без належної рухової активності. Керуючись цими принципами, за твердженням автора, будь-яку дитину можна виховати генієм.

Розвиваючі ігри Нікітіних: кубики, гра типа „Танграм”.

Автори - Борис Павлович і Олена Олексіївна Нікітіни, класики вітчизняної педагогіки та автори ряду розвиваючих ігор для дітей.

Суть технології. Методики раннього розвитку дітей, в першу чергу, базуються на відповідних дитячих іграх. За методикою Нікітіних вони повинні включати в себе спільну діяльність дитини і батьків. Вони мають великий потенціал, тому що їх можна підлаштувати під себе, під свій рівень розвитку, під свої інтереси. Кожна «Нікітінська» дитяча гра надає можливість подумати над тим, що до неї додати, як її поліпшити; така варіативність завдань заздалегідь продумана, адже вона спрямовує дитину до творчої роботи. В основному ці ігри мають форму головоломок, направлених на розпізнавання і добудови образів, інакше кажучи, на розвиток логічного і творчого мислення. Кожна гра по методиці Нікітіних є набором завдань, вирішення яких дитина шукає за допомогою кубиків (кубики Нікітіна), квадратів з картону, деталей з конструктора і т.д. Завдання, які ставляться перед дитиною, мають різну форму: у вигляді інструкції, креслення, моделі. Таким чином дитина знайомитися з різними способами передачі інформації. Завдання задаються за принципом від простого до складного і мають дуже широкий діапазон.

ПІСКОТЕРАПІЯ

Відомий американський педагог С. Куломзіна зазначає, що Пісочниця не тільки розвиває творчий потенціал дитини, активізує просторову уяву, образно-логічне мислення, тренує дрібну моторику руки, але ненав'язливо, поволі налаштовує дітей на осягнення моральних істин добра і зла, будує гармонійний образ світу.
Завдяки чарівним властивостям піску раптом оживають казки, дитина стає безпосереднім учасником і режисером власних творів, а потім бачить результат власної творчості.
Музичний супровід і колірні ефекти є потужним стимулом для розвитку емоційного світу дитини. Крім того, в поєднанні з пальчиковою гімнастикою, драматизацією та мімічними етюдами заняття дозволяє гармонізувати емоційний стан дитини, розвивати всі пізнавальні процеси та сенсомоторні навички.
Моделюючи ситуацію в пісочниці, дитина отримує досвід самостійного вирішення, проявляється його сила Чарівника.

 

 Принципи побудови програми занять:
 • Програма занять враховує всі сторони розвитку дитини: інтелектуальну, фізичну, емоційну і соціальну.
• Заняття проводяться в ігровій формі з урахуванням психофізіологічних особливостей дітей раннього віку та дошкільного віку.
• Для попередження інтелектуальної та фізичної стомлюваності в ході занять відбувається часта зміна видів діяльності.
• Активно використовуються музично-рухові вправи.

 
 

Наші заняття спрямовані на:
• Сенсорний розвиток (розвиток сприйняття: кольору, форми, величини).
• Розвиток мовлення (формування мовного висловлювання, підготовка органів мови і слуху дитини до сприйняття правильного звуку і правильної артикуляції).
• Розвиток мислення, уваги, пам'яті, уяви. 
• Розвиток дрібної моторики.
• Естетичне виховання.
• Розвиток емоційної сфери.
• Розвиток творчих здібностей.
• Соціальний розвиток (навички спілкування).

 
 

      Пісочна анімація дозволяє перетворити гру дитини в захоплюючий процес, відкрити власні можливості. Це заняття дарує дитині незабутні хвилини польоту фантазії та уяви. Заняття розвивають дрібну моторику, посидючість, пам’ять, образне і послідовне мислення,Розкриває творчий потенціал дитини.

 

 

ІННОВАЦІЙНА ТЕХНОЛОГІЯ  

«ДИТЯЧЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ЯК МЕТОД НАВЧАННЯ СТАРШИХ ДОШКІЛЬНИКІВ»   

(авт. А. САВЕНКОВ)                                                      

 

Програма дослідницького  навчання в дошкільному закладі за               А. Савенковим  включає три елементи:

• розвиток у дітей дослідницьких умінь і навичок;

• дитячу дослідницьку практику;

• моніторинг дослідницької діяльності дошкільнят. 

 

 

Розвиваючи математичні здібності дошкільників ми використовуємо дидактичний матеріал, розроблений бельгійським математиком  Х.Кюїзенером. Палички Х.Кюїзенера називають ще кольоровими паличками, кольоровими числами, кольоровими лінієчками, рахунковими  паличками.

Основні особливості цього дидактичного матеріалу - абстрактність, універсальність, висока ефективність.

Ефективне застосування паличок Х.Кюїзенера ми поєднуємо з іншими посібниками, дидактичними матеріалами, а також і самостійно. Палички, як і інші дидактичні засоби розвитку математичних уявлень у дітей, є одночасно знаряддям професійної роботи педагога та інструментом навчально-пізнавальної діяльності дитини.

Велика їх роль в реалізації принципу наочності, поданні складних абстрактних математичних понять у доступній формі малюкам, в оволодінні способами дій, необхідних для виникнення у дітей елементарних математичних уявлень.


Логічні блоки Дьєнеша – абстрактно-дидактичний засіб. Комплект фігур Дьєнеша відрізняється один від одного кольором, формою, розміром, товщиною. Ці властивості можна варіювати, однак найчастіше на практиці використовують три кольори: жовтий, червоний та синій; геометричні фігури чотирьох форм: круг, правильний трикутник, квадрат і прямокутник; двох розмірів: великий та малий. Всього 24 фігури – це площинний варіант блоків Дьєнеша. Якщо ж до зазначених 24-х тонких фігур добавити ще 24 відповідні товсті фігури – отримаємо комплект 48 блоків Дьєнеша.Логічні блоки Дьєнеша – ефективна технологія для розвитку логіко-математичних  уявлень  та  мовлення дітей.

Кожна фігура характеризується чотирма властивостями: кольором, формою, розміром і товщиною. У наборі немає двох фігур, однакових за всіма властивостями. 

 

І  оздоровчо-розвивальна програма «Са-Фі-Данс» по танцювально-ігровій гімнастиці, яку ми активно впроваджуємо в освітньо-виховний процес, спрямована на фізичний, гармонійний розвиток дітей дошкільного віку. У програмі «Са-Фі-Данс» представлені різні розділи, але основними є танцювально-ритмічна гімнастика, нетрадиційні види вправ та креативна гімнастика. Всі розділи програми об’єднує ігровий метод проведення занять.  

 

Кімната  психологічного розвантаження «Гармонія»

    Осередок релаксації

Осередок релаксації забезпечує затишок, комфорт і безпеку. Головною його метою є створення умов для релаксації та досягнення спокійного, врівноваженого стану. Тому всі вироби в осередку релаксації виконані у теплих пастельних тонах, що заспокійливо діють на нервову систему.

        В осередку розміщено м’які крісла, м’які іграшки, акваріум, живі квіти.

            М’які диванчики та іграшки дають дітям змогу зручно розташуватися, розслабитися, заспокоїтися, прийняти зручну позу та налаштуватися на проведення релаксаційної роботи з ними. А живі квіти та споглядання за рибками в акваріумі допомагає не тільки отримати естетичну насолоду, заспокоїтись, а й  віднайти гармонію з  природою, відчути себе її частинкою.

Осередок звукових, зорових та тактильних відчуттів

Осередок звукових, зорових та тактильних відчуттів дає дітям змогу опанувати нові відчуття, розвинути тактильну чутливість, послухати спокійну музику та поспостерігати світлові ефекти, які діють на них заспокійливо та знімають психоемоційне напруження.

Звукові та світлооптичні ефекти привертають увагу дітей. Ці ефекти можна використовувати не лише для звукової та слухової стимуляції, а й з метою стимуляції рухової активності та дослідницького інтересу у дітей.

В осередку розміщено: музичний центр з набором дисків, світильник «Зоряне сяйво», світлова сітка з контролером, сухий душ, сухий басейн для рук, піскова анімація, м’ячики з шипами, ігри з шишками, каштанами, ґудзиками.

Музичний центр із набором дисків є важливим атрибутом цього осередку. Переходи від спокійної музики до тонізуючої сприяють регуляції процесів збудження і гальмування. Поєднання музики та звуків природи є ідеальною атмосферою для релаксації дітей. Тому у осередку психологічного розвантаження доцільно використовувати спеціальні аудіо записи, в яких музика «переплітається» із шумом води, вітру, співом птахів тощо.

Світильник «Зоряне сяйво» настільний світильник, що є великим пучком світла у вигляді нічного неба та зірок, що світяться та мерехтять. Під час спостереження за мерехтінням світла у дітей відбувається тренування зорових функцій, а також здійснюється психоемоційне розвантаження.

Світлова сітка з контролером – сітка, в яку вплетені лампочки. Вона є чудовим засобом для корекції психоемоційного стану у дошкільників, сприяє заспокоєнню нервової системи, їх зосередженню та релаксації.

Сухий душ – шатро з різнокольорових атласних стрічок, закріплених на горизонтальній підвісній платформі. Стрічки опускаються донизу, немов струмені води, до них приємно доторкатися, перебирати у руках, проходити крізь них, торкаючись обличчям. Різнокольорові струмені стимулюють тактильні відчуття, допомагають дітям сприймати простір і власне тіло в цьому просторі. За струменями можна сховатися від зовнішнього світу, що особливо важливо для дітей рухливих, збуджених, або навпаки, для тих, хто хоче побути на самоті. Сухий душ з гладенькими прохолодними стрічками замість води «змиває всі негативні емоції та переживання дітей».

Сухий басейн для рук із наповнювачами різного розміру та фактури призначений для стимуляції тактильної чутливості у дітей.

Піскову анімацію або техніку порошку використовують з корекційною метою для розвитку дрібної моторики, орієнтуванні у мікропросторі, а також для активізації тактильних відчуттів. Пісок, який можна замінити сіллю або кавою, тонкими шарами діти наносять на скло у вигляді фантазійних візерунків та інших зображень. Зазвичай усі дії виконують руками, але також як прилад для малювання можна використовувати пензлик.

 

Осередок соціальних навичок

Осередок соціальних навичок використовується для зниження у дітей негативних переживань і їх трансформації у позитивні емоційні стани; розвиток комунікативних навичок, емпатії та навичок