ПРОЕКТ

«ДОСЛІДЖУЙ, ДУМАЙ, ВИВЧАЙ І ДІЙ З АФЛАТУНОМ»

 

Девіз Афлатуна: «Відрізняй правду від вимисла. Досліджуй, думай, вивчай та дій.»

Емблема проекту – Афлатун – помаранчева дитяча долонька, яка символізує міжнародність проекту, дружність дітей різних націй. З іншого боку – зірочка  Афлатун – іскорка, вогник, що прийшов з космосу і тепер супроводжує дітей в ході навчання, допомагає дітям проникнутись ідеєю проекту і краще вивчити їх права та обов’язки, навчитись правильно користуватись коштами.

Для успішної реалізації проекту дуже важливим є забезпечення взаємодії всіх учасників освітнього процесу: педагогів, дітей, батьків.

Мета і завдання

Мета проекту – формувати  у  дошкільників  елементарні  економічні  та фінансові знання, економічну  культуру,  трудову  та  моральну  творчу  мотивацію, готовність до самостійного пошуку способів пізнавальної інформації та  принципово нових економічних відносин; уміння правильно орієнтуватися у різних життєвих ситуаціях шляхом використання різних  форм  організації   дитячої  діяльності,  спрямовану  на  формування навичок економічного мислення у дітей з урахуванням сучасних соціальних умов.

 

Завдання проекту

Для  досягнення мети необхідно вирішити ряд завдань:

- сприяти залученню дітей до світу елементарних уявлень про економічні та фінансові процеси й об’єкти соціально-фінансової  та економічної сфери життя через ознайомлення з навколишнім світом речей, людей, природи на регіональному матеріалі;

- формувати у  дітей навички самопізнання через спілкування з людьми та практичну взаємодію зі світом, завдяки чому виникає особлива форма самосвідомості «Я та економічні цінності»;

- дати уявлення про різні потреби, обмеженість можливостей і задоволення потреб; про ресурси, як і для чого вони використовуються, які ресурси потрібні людині; про вироби, про те, як їх отримують; про обмін товарами й послугами, про гроші та їх значення;

- виховувати інтерес до економічних та фінансових  знань на основі всіх видів дитячої діяльності та розвитку: екологічного виховання, математичного розвитку, художньо – мистецької діяльності, соціально – естетичного виховання;

- створювати сприятливі умови для ознайомлення батьків з основами соціально – фінансової та економічної освіти та виховання дітей дошкільного віку.

 

 

Принципи організації освітньої роботи з формування фінансової та   економічної та компетентності дітей за проектом

 

Суб'єктності. Спрямованість педагогічного про­цесу на виховання дошкільнят як активних ді­ячів, які перетворюють навколишнє середовище та самих себе. Діти перестають бути об'єктами впливу і стають учасниками спільної з дорослими діяльності.

Орієнтації на цінності. Формування первин­ного економічного досвіду відбувається через систему загальнолюдських цінностей та особистісних якостей, необхідних для спілкування з людьми і успішної економічної діяльності в майбутньому.

Свідомості. Використання методів навчання, які відкривають дітям можливість бути самостійни­ми, активними, реальними суб'єктами процесу пізнання (творчі проекти, ігрова діяльність, спостереження тощо).

Системності. Раціональне, послідовне та ціліс­не планування пізнавального матеріалу, дотри­мання логічної послідовності під час його по­дання.

 Доступності. Використання в освітньому про­цесі економічних понять, доступних для сприй­няття дошкільнятами.

Доцільності. Спрямування зусиль дитини на до­сягнення конкретної мети її діяльності, резуль­татів, проектування дій, зміну їх відповідно до власних прагнень і конкретних обставин.

Інтегрованість завдань економічного виховання в усіх видах дитячої діяльності.

Форми та методи роботи

Найефективнішими організаційними формами та методами є: заняття; екскурсії; спостереження; сюжетно-рольові ігри; ігрові імпровізації; ділові ігри, тренінги; творчі завдання; презентації індивідуальних проектів; драматизація казок;продуктивна діяльність; різні види праці.

Педагогічні прийоми

У процесі соціально-фінансового та економічного навчання використовуються такі педагогічні прийоми:  спостереження з показом, зіставленнями, створення проблемних ситуацій з пошуковими операціями, заохочення, стимулювання, синтез різних видів ігор з використанням певних предметів, зокрема грошей.

Основні компоненти проекту

 Проект складається з п'яти ключових компонентів, що несуть в собі соціально-фінансові  та економічні поняття розширення прав і можливостей людини.

1. Особистісне розуміння і дослідження. Дітей спонукають до самопізнання і більшої впевненості  в собі, вони досліджують,  усвідомлюють і оцінюють різні характеристики, які роблять їх унікальними, неповторними.

2. Права і обов'язки.  Програма  «Афлатот» втілює принципи  Конвенції  ООН  про  права  дитини. Малята здобувають знання про  свої права, спільно з дорослими ініціюють та організовують заходи, які спрямовані на реалізацію прав дитини.

3. Заощадження і витрати. Діти вчаться відповідально використовувати й накопичувати фінансові, природні та інші види ресурсів,  робити  заощадження  і  розумно витрачати.

4.  Планування і бюджет. Планування та складання бюджету допомагає дітям зрозуміти, що вони самі можуть впливати на своє майбутнє,  дозволяє дітям встановлювати особисті та фінансові цілі.  Вони дізнаються, як робити конкретні кроки в напрямку досягнення мети, яку вони ставлять перед собою.

5.  Дитяча соціальна і фінансова  ініціатива. Дитину націлюють на сприйманя себе як активного учасника та члена суспільства. Соціальні та фінансові проекти є логічним продовженням різних напрямків навчання і заходів програми «Афлатот». В рамках фінансових програм діти заробляють гроші за допомогою власних ініціатив, завдяки чому вони дізнаються більше про ринок.

 

Розділи проекту

Проект  розділений на п'ять основних розділів. Це:

Розділ 1. Ти, Я і Афлатун. Розвиток  позитивного  і сприятливого сприйняття своєї особистості.

Особлива увага звертається на:

формування самосвідомості;

вивчення власного тіла та його функцій;

ознайомлення з різними видами емоцій, вміння їх розуміти та виражати.

Розділ 2. Я і моя сім'я. Турбота про людей, яких ми любимо Цей розділ присвячений висвітленню важливості взаємин в родинах дошкільнят.

Розділ 3. Я і мої друзі. У цьому розділі йдеться про важливість дружби, про те, що друзі роблять один для одного і що отримують натомість.

Розділ 4. Я і суспільство. Живемо і працюємо разом. Мета даного розділу закріпити у свідомості дітей поняття суспільства і сусідства, почати вивчення основних процесів продажу і покупки.

Розділ 5. Я та гроші. Витрачаємо, накопичуємо і ділимося

У цьому розділі вивчаються основні фінансові поняття, завдяки яким діти зможуть зробити перші кроки в напрямку соціальної та фінансової освіти. Розділ структурований таким чином, щоб діти мали можливість спочатку розібратися, що таке гроші, а потім усвідомити їх цінність; що означає витрачати, накопичувати і ділитися.

 

Умови реалізації проекту

Створення відповідного предметно-розвиваючого середовища.

Забезпечення комплексного підходу до процесу економічного виховання: формування елементарних економічних та фінансових знань, умінь, навичок, особистісних якостей, необхідних для успішної економічної діяльності.

Залучення всіх видів дитячої діяльності та розвитку: екологічного виховання, логіко-математичного розвитку, художньо – мистецької діяльності, соціально – естетичного виховання для викликання  інтересу до економічних знань.

Надання можливості дітям залучатися до світу елементарних уявлень про економічні та фінансові процеси й об’єкти соціально-фінансової та економічної сфери життя через ознайомлення з навколишнім світом речей, людей, природи.

Проведення цільових прогулянок, екскурсій, тематичних занять економічного спрямування (один раз на тиждень).

Організація різних видів економічних ігор (дидактичних, настільно-друкованих, сюжетно-рольових, рух­ливих, ігор-презентацій, ігор-стратегій) і поступове впровадження цих ігор.

Читання художньої літератури, фольклору, ав­торських казок економічної тематики, прове­дення театралізацій за змістом цих творів.

Моделювання реальних життєвих ситуацій еко­номічної спрямованості, розв'язання творчих завдань.

Проведення свят, розваг на економічну тематику, оформлення виставок.

Інформування батьків щодо завдань і змісту економічного виховання дітей у дошкільному закладі та сім'ї.

Активна участь батьків у проекті з соціально - економічної та фінансової освіти дошкільнят (відкриті заняття, економічні ярмарки, свята, конкурси, Дні відкритих дверей тощо).

 

Етапи проекту

 

Етапи

Мета

Зміст роботи

Методи педагогічного взаємовпливу

І. Діагнос-тичний

педагогічний аналіз інформації, спрямова-ний на вивчення фактичного стану проблеми

з’ясування рівня фінансових та економічних знань, мотиваційного компо-ненту і практик-них навичок дітей з проблеми

методи оцінно-контрольної діяльності, репродуктивні методи

ІІ. Пошуково-дослідницький

продумування компенсаційних механізмів; побудова структурної моделі роботи щодо формування фінансово-економічної грамотності дітей дошкільного віку

виокремлення основних напрямків роботи щодо збагачення соціально- фінансового та економічного досвіду у дошкільників

методи підбору змісту основних напрямів і задач

ІІI.Теоретико-продуктивний

навчально-методичне забезпечення роботи, відпрацювання основних завдань проблеми

розробка

перспективного планування

методи підбору змісту навчання

ІV. Практич-ний

апробація розробленої моделі роботи з дітьми

організація та впровадження розробленої моделі роботи з дітьми дошкільного віку

методи формування знань, вмінь та уявлень, дослідницької діяльності

V. Узагальню-ючий

відстеження й аналіз результатів проведеної роботи, корекція системи роботи у відповідності до отриманих результатів. Узагальнення досвіду

проведення порівняльного обстеження рівня сформованості фінансових та економічних знань, умінь і уявлень дітей дошкільного віку

методи оцінно-контрольної діяльності і методи математичної статистики

 

Структура заняття. Вказівки до використання

-          Мета заняття

-          Взаємодія

-          Тактика навчання

-          Базовий розвиток

-          Підручні матеріали

-          Тривалість

-          Вступ (к-ть хв.)

-          Основна частина (к-ть хв.)

-          Зворотній зв'язок (к-ть хв.)

-          Додаткові завдання. (Не є обов'язковими. Ми можемо провести їх, якщо у нас є додатковий час для подальшого занурення у тему)

-          Домашні заняття. (Це заняття,  що проводяться вдома в колі сім'ї)

Рекомендації для педагогів

Перед початком кожного заняття прочитайте модуль і хід заняття.

Пам'ятайте про базові поняття дитячої психології. Це основа вашої взаємодії.

Пам'ятайте про роль розвивального середовища. Завчасно підготуйте групу та наочність, необхідну для кожного виду діяльності.

Будьте для дітей зразком для наслідування у мовленні, зовнішності і поведінці.

Сідайте з дітьми в коло якомога частіше, особливо коли читаєте казку або обговорюєте її.

Залучайте дітей до обговорення, ставлячи питання «як» і «чому».

Не засуджуйте і не критикуйте, коли дитина висловлює думку, з якою ви не погоджуєтесь.

Говоріть простою мовою. Наводьте приклади і показуйте картинки, реальні об'єкти і рухи, щоб пояснити певні терміни та поняття.

Створіть дітям безпечні умови під час будь-яких видів діяльності.

Якщо дітей багато, розділіть їх  на маленькі підгрупи та виконуйте завдання одночасно за допомогою помічника вихователя.

Спонукайте дітей до зберігання поробок. Складайте їх в Коробку для Подорожей з Афлатуном.

Ставтеся до роздаткового матеріалу творчо і економно. Будь ласка, переробляйте, перебирайте і повторно використовуйте підручні матеріали.

Працюйте в команді.

Спілкуйтеся, смійтеся, грайтеся і виконуйте всі завдання разом з дітьми. Позиціонуйте себе як частину дитячого колективу, але в той же час як дорослого товариша і приклад для наслідування. Отримуйте задоволення!

Пам'ятайте, що діти вчаться краще, коли:

вони активно навчаються, беруть активну участь в навчальному процесі;

вони отримують задоволення від навчання  і нових відкриттів;

їм більше подобається творити, ніж отримувати   готове;

коли до них ставляться, як до людей, здатних думати і міркувати.

Очікувані результати

Результатом реалізації основних завдань  проекту «Досліджуй, думай, вивчай і дій з Афлатуном» є сформованість у дітей певних економічних та фінансових знань та вмінь, а саме:

Знає:

основні економічні поняття (гроші, то­вар, ціна, бюджет, бізнес, виробництво,  та ін.);

про необхідність кожної людини трудитися вдома і на роботі;

що природу треба берегти і збільшувати її багатство;

що гроші допомагають людям робити обмін і приско­рюють торгівлю;

що зарплата - це оплата за кількість і якість праці, а пенсії за минулу працю, а допомога на дітей - це аванс дітям у розрахунку на їх майбутню працю;

чому людина повинна здійснювати вибір;

про професії, які є на виробництві;

на які види поділяються товари та послуги.

Вміє:

пояснити, що таке потреби, бажання;

зіставляти свої потреби  і можли­вості;

навести приклади товару та послуги;

називати різні професії;

здійснити просту покупку в крамниці;

розповісти про необхідність грошей;

ощадливо і хазяйновито поводитись у дошкільному навчальному закладі, вдома, на вулиці, в оточенні природи;

розібратись у конкретній ситуації, оцінити її та зро­бити правильний вибір;

оцінювати свої вчинки та бути ввічливим із дітьми та дорослими.

Розуміє:

що людина повинна постійно робити вибір: яку річ купувати, скільки ресурсів використовувати, як розподіли­ти продукти, яку роботу зробити тощо;

що багато предметів, речей навколишнього світу створюються руками лю­дей, а тому є цінними;

що гроші треба заробляти для задоволення своїх життєвих потреб - купувати товари, сплачувати за житло, витрачати на відпочинок;

що витрати сім'ї не мають бути марнотратними і дитина може, будучи ощадли­вою, їх зменшити;

що вигідно бути економним, працьовитим, діловим, добрим, ввічливим, уважним;

що реклама допомагає, якщо вона правдива, і навпаки - шкодить, якщо ін­формація недостовірна;

що природа дарує людям красу, здоров'я, природні ресурси і її необхідно оберігати, турбуватися, підтриму­вати;

свою значущість для сім'ї і сус­пільства;

відповідальність за власні вчинки, які можуть позитивно або негативно позначитися на економічному становищі сім'ї та самої дитини;

що треба завжди допомагати людям.

 

Ці знання та вміння є основою для формування соціально-фінансової та економічної компетентності старших дошкільників.

 

МОДЕЛЬ РОБОТИ ЩОДО ФОРМУВАННЯ  СОЦІАЛЬНО- ФІНАНСОВОЇ ТА ЕКОНОМІЧНОЇ

ГРАМОТНОСТІ ДІТЕЙ

 

Педагогічні умови

формування соціально-фінансової та економічної грамотності

забезпечення комплексного підходу до процесу економічного виховання: формування елементарних економічних та фінансових знань, умінь, навичок, особистісних якостей, необхідних для успішної економічної діяльності;

надання пріоритету ігровій діяльності серед інших засобів формування соціально-фінансового та економічного досвіду;

поступове впровадження ігор економічної спрямованості

 

Форми та методи

Заняття, ігри економічної спрямованості, творчі завдання

Принципи

Суб'єктності, орієнтації на цінності, свідомості, активності, самостійності,  системності, доступності, доцільності,  інтегрованості

Поетапна реалізація педагогічних умов

 

1 етап – орієнтовно- адаптивний

Мета педагогічної діяльності на цьому етапі полягала у формуванні в дітей інтересу до фінан-сово-економічної сфери життя, збагаченні їхнього словникового запасу, цілеспрямованому формуванні соціально- фінансо-вих та економічних та уявлень

2 етап – діяльнісно – поведінковий

Мета педагогічної діяльності полягає у формуванні різних способів поведінки в певній економічній ситуації та в життєвих ситуаціях, пов’язаних з вибором

 

3 етап- діяльнісно –творчий

Мета педагогічної діяльності полягала у формуванні активної поведінки дітей у різних соціально-економічних ситуаціях

 

включення до варіативної частини програми підготовки дошкільників систе-ми інтелекттуальних завдань фінансового та економічного змісту;

проведення дидак-тичних ігор економіч-ної спрямованості з метою створення термінологічної підт-римки для подаль-шого формування соціально-фінансової та економічної грамотності;

систематичне проведення занять економічної спрямо-ваності з метою збагачення словни-кового запасу дітей

включення інтелек туальних завдань економічної спрямо-ваності;

проведення дидак-тичних та ситуатив-них ігор економічної спрямованості (формування різних способів соціально-економічної поведінки);

систематичне проведення занять з формування соціаль-но-фінансової та економічної грамот-ності дітей

 

проведення ситуа-тивних та рольових ігор економічної спрямованості з метою формування активного способу поведінки та форму-вання в дітей особистісних якостей, необхідних для успішних соціально-фінансових та економічних взаємин;

систематичне про-ведення занять з формування соціаль-но-економічної та фінансової грамот-ності дітей

 

 

ЕТАПИ ВЗАЄМОДІЇ З БАТЬКАМИ ЩОДО ФОРМУВАННЯ  СОЦІАЛЬНО- ФІНАНСОВОЇ ТА ЕКОНОМІЧНОЇ ГРАМОТНОСТІ ДІТЕЙ

Завдання:

розроблення  і  впровадження  в  практику  дошкільного  закладу  різноманітних  форм  і  методів  взаємодії  днз  із  родиною,  що  сприяють  формування соціально-економічної та фінансової грамотності дітей; активне  включення  батьків  у  навчально-виховний  процес  дошкільного закладу.

Етапи

Мета

Завдання

Перший етап: підготовчий

 

Визначити  рівень  педагогічної  обізнаності  батьків  з  питань формування соціально-економічної та фінан-сової грамотності  дітей

Провести  анкетування  та  опитування  серед  батьків  з  даної

проблеми

 

Другий етап: організаційний

 

Скласти план роботи з батьками та узгодити його з ними

1.Враховуючи  очіку-вання  та  побажання  батьків,  розробити  план  педагогічної  просвіти  батьків  з  питань  соціально-фінансової та економічної грамотності дітей, використовуючи різні форми взаємодії (батьківські збори, «круглі столи», дні відкритих дверей  семінари-практикуми, консультації, поради, рекомендації та ін.)

2. Розробити  план активного  включення  батьків  у  навчально-виховний процес у вирішенні проблем соціально-фінансової та економічної грамотності дітей (Щкола дбайливих батьків (консультпункт), практичні заняття, екскурсії, свята та розваги, конкурси  тощо)

Третій етап: практичний

 

Реалізувати розроблений план взаємодії дошкільного навчаль-ного закладу із роди-нами

Забезпечити реалізацію плану взаємодії ДНЗ із сім’єю

 

Четвертий етап: заключний

 

Узагальнити отриманий досвід

Провести  ряд  підсумкових  заходів  разом  із  батьками  та

дітьми (спільні свята та розваги тощо)

 

 

 

 

 

 

 

ПЕРСПЕКТИВНИЙ ПЛАН ЗАНЯТЬ З ФОРМУВАННЯ  СОЦІАЛЬНО-ФІНАНСОВОЇ ТА ЕКОНОМІЧНОЇ ГРАМОТНОСТІ ДІТЕЙ СТАРШОГО ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ

 

Ммісяць

Тема

Мета і завдання

 

РОЗДІЛ 1. «Ти, я і Афлатун»

 

Вересень

Знайомство з Афлатуном

 

Познайомити дітей з Афлатуном - вогником, що прийшов з космосу, з його життям на небі. Закріплювати вміння дітей знайомитись, називати своє ім’я, уживати у своєму мовленні ввічливі слова. Розучити пісеньку Афлатуна за малюнками: визначити характер пісні; співати весело, невимушено, злагоджено. Розвивати творчість при виготовленні афлатунчиків. Виховувати у дітей доброзичливе ставлення один до одного, до жителя з космосу. Створити сприятливий психологічний мікроклімат в групі.

Я знаю, як мене звати

Розвивати вміння висловлювати емоційне ставлення до свого імені; сприяти знаходженню дитиною сенсу свого імені; активізувати рефлексію, стимулювати дітей до самоспоглядання та самоаналізу

З чого я зроблений

Виховувати почуття гордості, що я - людина. Ознайомити дітей із зовнішнім будовою тіла, з можливостями тіла, організму: «Я вмію стрибати, співати, дивитися, слухати, їсти, дихати, думати ...», з клітинами, їх різноманітністю, з функціями, які вони виконують. Викликати інтерес до подальшого пізнання.

Око бачить, вухо чує, ніс сприймає, рот смакує.

 

Закріплювати знання дітей про органи чуття, про їх особливості і призначення.

Жовтень

Чим я особливий

 

Привернути увагу дітей до власної особистості, розвивати у дітей почуття індивідуальності, власної значущості. Виховувати доброзичливість у відносинах між дітьми і дорослими. Допомогти дітям робити відкриття щодо самих себе. Навчити визначати стан людини по очах. Вчити зв'язно, послідовно висловлювати свої думки. Учити радіти з того, що ти такий, який є.

 

Чарівний світ емоцій

Розвиток уміння правильно виражати свої емоції і почуття за допомогою міміки, сприяти розвитку виразності жестів, навчання елементарним прийомам регулювання поведінки; створення позитивного психологічного клімату; навчання дітей розуміння власного  настрою; розвиток почуття колективізму. Встановлювати дружні довірливі емоційні контакти між дорослим та дітьми.  Формувати вміння вільно  висловлювати власні думки, розвивати почуття власної гідності, самоповаги, прийняття себе та  усвідомлення свого «Я».

 

Найважливіша людина на землі. Я шаную себе.

 

Спрямовувати увагу дітей на те, що кожна людина є відповідальна за все те, що відбувається на нашій планеті; виховувати почуття гідності, самоповаги; розвивати пам’ять, увагу, мислення; вчити означувати словами переживання щодо власного «Я».

 

Загадковий світ всередині мене

Вчити описувати свої бажання, почуття, усвідомлювати свої фізичні та емоційні відчуття. Розвивати увагу до себе, своїм переживанням. Виховувати позитивний образ власного «Я».

 

 

 

 

РОЗДІЛ 2. Я і моя сім'я

 

Листопад

«Я і моя родина»

Закцентувати увагу дітей на членах своєї родини як   таких, що заслуговують на шанобливе ставлення до себе.

«Я і моя сім'я»

Розвивати інтерес до інших людей, творчість; виховувати повагу,  любов, ніжність, увічливість, тактовність стосовно близьких та рідних. Ознайомити дітей з правами дітей на сім’ю, любов і турботу батьків; формувати  уявлення про сім’ю як найрідніших людей,  які живуть разом,  люблять та турбуються одне про одного; розширювати і закріплювати знання про сім’ю,  її склад,  взаємини  між членами родини, обов’язки; підтримувати позитивне ставлення дитини до себе,  до свого імені; підвести до висновку, що ім’я потрібне кожній людині, кожна людина  має право на ім’я.

Праця людей

Розвивати інтерес до економічної сфери життєдіяльності; сприяти вихованню ощадливості, економності. Ознайомити дітей з різними професіями й результатом їх праці, сприяти розвитку кругозору.

 

Що потрібно всім членам  сім'ї . Потреби і можливості моєї сім'ї

Закріпити поняття «сім'я»; сформувати уявлення про потреби сім'ї; допомогти дітям зрозуміти різницю між словами «бажаю» та «треба»; вчити виділяти першочергові потреби сім'ї.

 

 

 

 

РОЗДІЛ 3. Я і мої друзі

 

Грудень

Я шаную друзів - друзі шанують мене

Розширити уявлення дітей про коло людей, достойних   шанобливого ставлення до себе; переконати дітей в чеснотах їх однолітків.

 

Всі ми друзі-ти і я, разом ми-одна сім’я

Розвивати уміння отримувати задоволення від спілкування одне з одним, заохочувати дітей до імпровізації на задану тему, використовуючи виразні засоби для створення образу (рухи,міміка,жести). Виховувати почуття справжньої дружби, колективізму, чесності, щирості у відносинах, відповідальності перед товаришем, уміння допомагати у важку хвилину.  Формувати вміння за допомогою масок настрою, характеризувати образ та доводити свій вибір,сприяти розвитку емоційного відгуку в дітей на зустріч з казкою,створити атмосферу, насичену добротою, викликати бажання бути справжнім другом.

 

Вірний друг - то найбільший скарб

Виховувати доброту, чуйність, бажання бути справжнім другом. Уточнювати і розширювати уявлення  дітей про дружбу,  товаришування,  дружні взаємини між людьми; формувати комунікативну компе-тентність – вміння легко і невимушено спілкуватись, домов-лятись з дорослими та однолітками, знаходити вихід в різних ситуаціях; розвивати зв’язне мовлення дітей, вміння будувати складнопідрядні речення, вживаючи сполучники (бо, тому, що); викликати позитивні емоції, використовуючи елементи ігрових вправ; розвивати увагу, уяву, пам’ять, мислення

 

Ми проявляємо себе в своїх талантах та інтересах

Виховувати  ввічливість, почуття товариша, бажання прийти на допомогу другові. Вчити визначити таланти та захоплення своїх друзів, вчитися поважати таланти та інтереси інших людей. Закріплювати знання дітей про права дитини; уточнювати, що всі діти різні і не схожі між собою, але між ними багато спільного; вчити знаходити вихід з різноманітних проблемних ситуацій.

 

 

Січень

Мої мрії про майбутнє

Розвивати творчу уяву, мислення, почуття самоконтролю. Навчити дітей усвідомлювати свої таланти та інтереси; визначать таланти та захоплення своїх друзів; обирати роботу і професії, в яких вони могли б реалізувати свої таланти. Пояснити суспільне значення даних професій (знати, що вони працюють для загального добра і одержують зарплату). Продовжувати вчити мріяти про майбутнє, зв’язко висловлювати свої думки й міркування. Сприяти формуванню нових якостей особистості, спрямовувати енергетичний потенціал дитини до дій, роздумів, допомагати сприйняти свою мрію, «своє я», як індивідуальність у суспільстві.

 

РОЗДІЛ 4. Я і суспільство

 

Економіка в житті людини 

Ознайомити дітей з поняттям «економіка», визначити її місце і роль в житті людини, сприяти виникненню інтересу до економічної сфери життєдіяльності.

Подорож Афлатуна до країни «Економіка»

Виховувати тактовне ставлення одне до одного незалежно від рівня доходів, ощадливість. Виховувати дбайливе ставлення до речей, зроблених людськими руками. Розширити уявлення дітей про природоохоронну діяльність людей на планеті Земля; поглиблювати і розширювати знання про природу, викликати бажання не тільки берегти довкілля,  але й брати участь у його поліпшенні. Формувати уявлення дітей про те, що природні ресурси виконують важливу економічну функцію, приносять дохід і користь людям. Допомогти дітям усвідомити необхідність жити за певними правилами в колективі, уміти їм підкорятися. Закріпити, розширити знання дітей про сімейні доходи і витрати. Підводити дитину до бажання дисциплінувати саму себе. Формувати здоровий, комфортний клімат у групі.

 

Наші гроші. 

Купюра. Монета              

Розкрити сутність понять «гроші», «монета», «купюра»;  закріпити знання дітей про зовнішній вигляд сучасних грошей;  вчити знаходити відмітні та подібні ознаки між монетою і купюрою, між купюрами різного достоїнства; допомогти дітям усвідомити роль грошей у житті людей.

Лютий

Цікаві завдання від Афлатуна. Ціна, гроші

 

Розвивати пам’ять, мислення, кмітливість. Виховувати інтерес до світу економіки. Ознайомити дітей з економічними поняттями «гроші», «ціна». Називати грошовий  знак України – гривню. Формувати вміння співвідносити товар з певною кількістю грошей. Продовжувати лічити предмети і співвідносити їх кількість з назвою цифр. Вчити розкладати число на два менших. Нагадати дітям, що  природні ресурси стають рукотворними речами в процесі  людської праці. Активізувати в мові вихованців вживання слів: «шкільні речі», «ціна», «гроші», «товар», «гривня».

Екскурсія по мікрорайону дитячого садка

Ознайомити дітей  з різними місцями, які є частиною їх мікрорайона. Дізнатися, яке значення мають різні місця в мікрорайоні. Визначити своє улюблене місце в мікрорайоні. Виховувати інтерес до різних професій.

Праця звеличує людину

Розвивати пізнавальний інтерес, уявлення про знаряддя праці необхідні для певних професій, увагу, пам'ять, логічне мислення, зв’язне мовлення, зорове уявлення;  виховувати повагу до працьовитих людей різних професій, шанобливе ставлення до хліба, бажання робити добрі справи та інтерес до творів В.О. Сухомлинського. Розширювати й узагальнювати знання дітей про значимість різних професій, формувати уявлення про те, що люди працюють для загального добра, вчити висловлювати свої думки й міркування, продовжувати встановлювати причинно-наслідкові зв’язки.

Створюємо свій мінімаркет

 

Ознайомити дітей з основними ринковими процесами такими, як покупка і продаж. Розвивати уяву, фантазію у дітей. Виховувати інтерес до процесу створення свого мінімаркету.

Березень

Різновиди природних ресурсів

Розвивати інтерес до економічної сфери життєдіяльності, сприяти вихованню дбайливого ставлення до природи, ознайомити дітей з  поняттям «природні ресурси»; визначити, що відноситися до природних ресурсів і які їх види бувають

 

РОЗДІЛ 5. Я і гроші

Для  чого нам потрібні товари

Розкрити  значення  слова  товар,  показати  його  сутність  і необхідність для життя людей.  Розширити уявлення  про різні групи товарів  (продовольчі  та  непродовольчі).  Учити  дітей  визначати  різноманітність і корисність продуктів і страв, їхню споживчу якість. Формувати навички  раціонального споживача.

Кожний товар має свою ціну

Розвивати ощадливість, уміння рекламувати товари; виховувати бережливе ставлення до різних речей; дати знання про те, що кожний товар має попит, від якого залежить його ціна; учити дітей самостійно оцінювати товари; закріпити знання про ресурси, які необхідні для виготовлення товару. Роз’яснити дітям значення реклами – інформації про товари та   послуги. Вчити дітей створювати рекламу, яка привертає увагу  людей.

Потреби людини

Розвивати інтерес до економічної сфери життєдіяльності, формувати у дітей уміння співвідносити власні бажання зі своїми можливостями; ознайомити дітей з поняттями «потреби», «товари», «послуги».

Квітень

Я можу здійснити свої мрії

Навчити дітей усвідомлювати свою важливість і те, що вони мають унікальні таланти.  Дати дітям зрозуміти, що вони можуть здійснити свої мрії.

Правова академія Афлатуна

Виховувати пошану до людей різних професій, пробуджувати інтерес і бажання знати про зміст їх діяльності; закріпити знання дітей про поняття «економіка» і «право»; закріпити знання з права, які має дитина; продовжити учити проводити операції з грошима, відкривати свою справу; закріпити отримані економічні знання в різних видах діяльності; формувати уявлення про те, що всяка праця почесна, важлива і необхідна.

Дітям про гроші

Розвивати у дітей логічне мислення, дрібну моторику рук. Виховувати у дітей інтерес до економіки; такі якості, як економність, раціональність. Продемон-струвати дітям сучасні гроші, дати поняття «купюри» (паперові гроші), «монети» (металеві гроші);  ознайомити дітей з грошовими одиницями України, країн-сусідів (Росії, Білорусії), далекого зарубіжжя. Дати елементарні знання про дохід, витрати, товар, зарплатню. Знайомити дітей з роботою банку, як основною установою збереження і видачі грошей.  Вчити складати з геометричних фігур предмети. Тренувати в збільшенні ціни на задане число. Закріпити порядковий і зворотний рахунок до 10. Вчити поважати людей, які вміють працювати і чесно заробляти гроші. Заохочувати бажання і прагнення дітей бути зайнятими корисною діяльністю.

Маленькі економісти 

Розвивати пам'ять, логічне та образне мислення, творчу уяву, пізнавальні інтереси. Ознайомити дітей з грошовими одиницями інших держав,  продовжувати вчити дітей ощадливо ставитися до грошей, економно та раціонально їх використовувати. Пригадати основний закон економіки. Розрізняти першочергові і другорядні потреби. Вправляти  в розв’язуванні кросвордів,  читанні ребусів.

Травень

Бюджет  моєї сім’ї

Розвивати інтерес до економічної сфери життєдіяльності й бажання брати активну участь в обговоренні бюджету сім’ї; ознайомити дітей з поняттями «бюджет», «доходи», «витрати».

Старим речам - нове життя

Розвивати фантазію, творчу уяву, формувати ініціативу і та увагу; виховувати бережливе ставлення до своїх та чужих речей, до громадського майна; навчити дошкільників раціонально - по-господарськи використовувати речі, які були у вжитку; уточнити й закріпити уявлення дітей про те, що кожна річ е результатом колективної праці людей: підвести до усвідомлення того, що речі, до виготовлен­ня яких докладено багатьох зусиль, необхідно берегти; залучити до лагодження та творчого перероблення старих речей для подальшого застосування; закріпити вміння працювати з папером, тканиною; вдосконалювати навички композиційного розміщення візерунка у квадраті.

Вода-це наш ресурс

Учити дітей виділяти одну з першочергових потреб – потребу у воді, розповісти дітям про значимість і важливість води для організму  і який шлях проходить вода, перше, ніж потрапити в наші будинки, як людина її використовує. Закріпити знання засобів раціонального використання ресурсів; формувати звичку бережно ставитися до води, необхідність дотримання санітарних норм при вживанні води в їжу.

Для  чого нам потрібні послуги?

Дати уявлення  про  різні  види  послуг,  їхнє значення  в житті  кожної людини.  Ознайомити дітей  із  закладами,  що  надають  послуги, та правилами  поведінки  в  них. Розширити знання дітей  про послуги,  які  надає дитячий садок. Виховувати  повагу до  праці дорослих.